KABINANSATTES FORBUND
Kabinansattes Forbund er et forbund i LO som organiserer kabinansatte. Over 1 million norske arbeidstakere er organisert i LO. Kabinansattes Forbund er også en del av LO Luftfart som samordner LO-forbundenes interesser innen luftfart.
Kabinansattes Forbunds hovedoppgave er å sikre deg som medlem gode lønns- og arbeidsvilkår for ditt yrke som kabinansatt, og gode fordeler i privatlivet gjennom fordelsprogrammet LOFavør. 
Arbeidslivet  som kabinansatt utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping. Kabinansattes Forbund vil derfor engasjere oss mot sosial dumping og for faste stillinger hos reell arbeidsgiver.

Cabin Crew Association Norway is a union in Norwegian Confederation of Trade Unions that organizes cabin crew. Over 1 milion Norwegian workers are organized in LO. The Cabin Crew Association is also part of LO Luftfart (the aviation dept. in Norwegian Confederation of Trade Unions), which coordinates the LO confederations' interests in aviation.
The Cabin Crew Association's main task is to ensure that you, as a member, have a satisfying salary and working conditions for your profession as a cabin crew, and good benefits in your private life through LOFavør's benefits program.
The daily work as a cabin crew is challenged by unclear organizational forms, the use of hiring and staffing agancies and social dumping. The Cabin Crew Association is therefore fighting against social dumping and for permanent positions.

Back to Top